بخش تحلیل بازار آوا کیان مهر وظیفه ی جمع آوری , تحلیل و ارائه ی سیستماتیک و عینی اطلاعات بازاررا به مشتریان خود به منظور بهبود در تصمیم گیری را دارد.

چه عاملی بخش تحلیل بازار آوا کیان مهر را متمایز میسازد؟

در این بخش  کارشناسان تحلیل بازار آوا کیان مهر اقدام به تحلیل بازار محصولات داخلی و خارجی موجود در بازار نموده اند.طی این فرایند به طور مداوم کاستی ها و فرصت های موجود در بازار را به مشتریان اعلام مینمایند در نتیجه تولید کننده از آینده ی جایگاه آتی محصول خویش در بازار مصرف  ، مطلع میشود.